#

برداشت 5 هزار تن انبه از باغهای هرمزگان

برداشت 5 هزار تن انبه از باغهای هرمزگان
منبع خبر:
تعداد بازدید: 57 نفر
اشتراک صفحه

ابتدای فصل برداشت انبه تاکنون بیش از 5 هزار تن انبه از باغ‌های هرمزگان برداشت شده است. فصل برداشت انبه رسیده از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد است. از ابتدای فصل برداشت انبه تاکنون بیش از 5 هزار تن انبه از باغ‌های هرمزگان برداشت شده است. فصل برداشت انبه رسیده از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد است. فصل برداشت انبه رسیده از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد است. فصل برداشت انبه رسیده از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد است. فصل برداشت انبه رسیده از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد است. فصل برداشت انبه رسیده از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد است. فصل برداشت انبه رسیده از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد است. فصل برداشت انبه رسیده از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد است. فصل برداشت انبه رسیده از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد است. فصل برداشت انبه رسیده از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد است. فصل برداشت انبه رسیده از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد است.فصل برداشت انبه رسیده از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد است. فصل برداشت انبه رسیده از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد است. فصل برداشت انبه رسیده از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد است. فصل برداشت انبه رسیده از نیمه اردیبهشت تا پایان مرداد است...